مدیریت تحول جامع

کتب مرجع تالیف شده مطابق دانش و فناوری روز با توجه به نزدیک به چهل بعد پیشرفت سازمانی

و بهروشها و استانداردها و چارچوبهای پیشرفته مربوطه، دارای قابلیت کاستمایز شدن

برای شرایط و محیطهای سازمانی مختلف از جمله شرایط سازمانهای رسمی ایران اسلامی

(قابل استفاده به عنوان یک الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سازمانی با توجه به ابعاد پیشرفت سازمانی عدالت و معنویت)

banner-986x300